Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení:
Správcem Vašich údajů je Spolek Naživo se sídlem Charbulova 173/15, 618 00 Brno, IČ 01530291, (dále jen
"Správce"),
Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Správcem osobních údajů a fyzickými osobami, jako subjektu osobních údajů (dále jen "Uživatel").
Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR").
V případě, že Uživatel projevil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jsou tyto údaje Společností zpracovávány výlučně dle těchto Zásad. Uživatel prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil, souhlasí s jejich zněním a bere na vědomí práva a povinnosti v nich uvedená.


Jaké osobní údaje zpracováváme:
Naše služby provozujeme prostřednictvím webových stránek https://www.spolek-nazivo.cz/ a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.
Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:
· jméno a příjmení,
· e-mailovou adresu
· telefonní číslo
· poštovní adresu
· fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
· fotografie
(dále společně vše jen jako "Osobní údaje"), jakož i další údaje, které Uživatel sdělí Správci i v budoucnu prostřednictvím webového portálu, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru.

Zabezpečení Vašich osobních dat
Dbáme na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.


Proč a kdy osobní údaje zpracováváme
· Osobní údaje zpracovává Správce za účelem marketingu a poskytnutí služeb, které nabízí.
· Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách,  registrace na webinář, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem poskytnutí relevantních informací o službách, které nabízíme.
· Na základě Vašeho zvláštního souhlasu využijeme fotografie z akcí k marketingu a propagaci.


Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?
Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.
Tato situace může nastat v následujících případech:

· V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy. Budeme Vám též poskytovat informace k smysluplnému rozšíření služby, kterou jste si zakoupili. · V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.                                                                                  · V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat
· Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb nebo produktů,
zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak dle zákona 10 let po jejím skončení.
· Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o stažení brožur, e-booků, registrovali se na námi pořádaný webinář, odběr novinek aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.
· Fotografie budeme zpracovávat do odvolání souhlasu
Nástroje, které používáme:
Zabezpečené databáze údajů a software na našich zařízeních - přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními. Aplikace Google - na základě Smluvních podmínek společnosti Google. Zpracovatelé dat či
mailingové služby podporující GDPR.<br>

Vaše práva:

Uživatel jako subjekt údajů má následující práva:

a. Právo na přístup k osobním údajům. Uživatel má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: - účely zpracování; - kategorie dotčených osobních údajů; - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; - plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; - existence práva požadovat od Společnosti, jako správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Uživatele nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; - právo podat stížnost u dozorového úřadu; - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatele. Uživatel má dále právo žádat od Správce kopii zpracovávaných osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost Uživatele může Společnost účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Uživatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob.

b. Právo na opravu. Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

c. Právo na výmaz (právo "být zapomenut"). Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; - Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; - Uživatel vznese námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; - osobní údaje byly zpracovány protiprávně; - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky; - osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

d. Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: - Uživatel popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit; - zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; - Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

e. Právo na přenositelnost osobních údajů. Uživatel má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že: - zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo jde o zpracování osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem; a současně - zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Uživatel právo na to, aby osobní údaje byly předány Společností přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

f. Právo vznést námitku. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Uživatel vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

g. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a Společností nebo je založeno na výslovném souhlasu Uživatele; v těchto případech však má Uživatel právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany Společnosti, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

h. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů Správcem u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

i. Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, má Uživatel kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu nazivo.z.s@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které provádí Správce na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy.

Kontakt:

Vaše požadavky budeme vyřizovat prostřednictvím elektronické adresy nazivo.z.s@gmail.com , případně na adrese sídla společnosti Spolek Naživo, Charbulova 173/15, 618 00 Brno.

V Brně, 4.1.2019